Åmseles historia

 

Åmsele i Vindelns kommun grundades år 1738 av nybyggaren Anders Danielsson.
I östra delen av Vindelns norra kommun finns en rad sammanhängende sjöar,vilka har ett gemensamt utflöde som kallas Åman har den ett sel (därav namnet Åmsele).
Den första bebyggelsen fanns vid Joppbäckens utflöde i Åmträsket mittemot Djupvik, vid Gådaträsket och Kalvträsket samt vid nuvarande Hjukensjöodden och Bastuholmen,etc….
På 1800-talets senare del fanns i Åmsele vad man kunnat räkna ut 44 bebodda hus…..Ålderdomshem invigdes 1955 och dess första föreståndarinna hette Rut Sjöö
….Skolans historia
….Kyrkans historia
….Kvarnens historia
….Kraftverken i Åman

(Mera information på Åmseles bibliotek)
-”Bidrag till Åmseles historia”.
-”Människor jag mött” av Vilhem Jonasson.

Vindelns/Åmsele Biblioteket

 

 

 

FÖRSTA KOMMUNIKATIONER
Post.- Den första poststationen öppnades nån gång på 1890-talet. Föreståndare var F.O Gran.Utdelningen var 2 gånger i veckan och posten bars från Ekorrträsk.
Telefon.- Telefonväxel installerades hos P.A.Sjöstedt 1908 som också hade skrädderiverkstad med många anställda. Den först växeln varken 10-linjers och var placerad på väggen i köket.
Järnväg.- År 1920 började röjningen för järnvägen Hällnas-Lycksele.
Landsvägarna.- 1932 byggdes landsväg från Sorselevägen till Maltträsk.
HANDEL
Butiker.-1886 hade Ullberg från Umeå startat en filial här i Åmsele med Lina Åstrom,sedermera Lina Israelsson,som föreståndare.
Affärsfastighet med café.-Ivan Renbergs fastighet byggdes 1933 och användes som café några år med eget bageri.
Kooperativa: startade 1934. Första föreståndaren hette Öqvist.
Gårdfarihandlare.-Bl.a.Granlund (I slutet på 1800-talet).
Herlog Calsons: affär som brann ned 8 augusti 1941.
Lysells: som stängdes 30 juni 2001.
Jonssons kött och charkuteri: byslaktaren Edvard och sonen Folke, gift med Irma Lundström
DEN FÖRSTA:

Präst.(1918)
Komminister Filip Jonsson.

”Tandläkare”
(I slutet av 1800-talet)
Herman Olsson.

Smeder.
(I slutet av 1800-talet).
Erik Ågren.

Skräddaren.
(I slutet av 1800-talet)
P.A Sjöstedt.

Garveri (1907)
startades av F.O Karlberg.

Snickerifabriken (1918)

 

 

 

Caféverksamhet: Åmsele hade ett tag tre caféer. ”Bagars” där första bagaren hette Johan Andersson med hustrun Matilda. Renbergs café var det andra och det tredje var Lundströms café (fd. 4H-gården).

Taxiverksamhet: Det fanns inte mindre än 3 taxis i byn – Artur Lundström (senare sonen Almer, gift med Anna-Greta Sandström), Ferdinand Renberg och N.J. Israelsson (Ján Isral/Israel/Istral).

 

Skolans historia


När den första skolan tillkom här i Åmsele kan ej med säkerhet sägas, men det vet man att redan 1880 fick barnen så pass undervisning att de lärde sig läsa och de allra enklaste räknetalen. Skolan ambulerade mellan olika hus och gamla stugor. Några lärare var Karolina Johansson, Helena Lindberg, Signe Olsson, Ottilia Åström (Ottilia Nystedt), Hildur Vidstrand.
I den första skolan undervisades alla barn i samma klassrum, fast på olika tider. De yngre barnen några veckor på hosten och de äldre sedan under den kallare årstiden hela veckan utom lördagen då de yngre fick gå och få sina läxor förhörda.

{short description of image}
Från borjan satt barnen vid ett långt bord. Sedan bestämdes att föräldrarna skulle tillverka en skolbänk åt sina barn. Dessa blev olika till utseendet och olika i färg och i varje bänk fanns plats för 2 barn.
Undervisningsmaterial var det knapert med.
År 1915 var det första skolhuset klart och då inrättades folkskola med heltidsläsning, nya skolbänkar och mera skolmaterial.
Skolformen var då B”,sedan blev det B! för att så bli A-skola.
Detta skolhus fick tjänstgöra till 1959 då det nuvarande skolhuset byggdes.

Kyrkans historia

Svenska kyrkan i Vindeln-Åmsele är en
evangelisk Luthersk kyrka. Historiskt har kyrkan ofta gått före och visat ett starkt socialt och politiskt engagemang.Skolor,universitet,
sjukhus och socialvård är sektorer i vårt samhälle som föddes ur kyrkans uppdrag.Musik,konst och litteratur har sedan urkyrkan befrämjat människans hela tillvaro.Vi vill därför vara en naturlig del i samhällslivet.
Gudstjänsten.- är församlingens rastplats.Här får vi sitta ner och vila för att hämta ny kraft för
vandringen.
I Åmsele dukas nattvardsbordet två söndagar i månaden i någon av församlingens
gudstjänstrum. .(Se kalendar)
Andra typer av gudstjänster tillkommer t.ex. skoter-,marknads-och friluftsgudstjänster.
Genom dopet är vi alla kallade till tjänst i Guds rike.Detta blir tydligt i gudtjänsten genom lekmännens medverkan.Gudtjänsten är också en viktig mötesplats.
Konfirmanderna blir till vår stora glädje fler och fler.För undervisningen svarar ett ledarteam sammansatt av olika yrkeskategorier.Traditionen är stark i Vindelns Församling.Tre av fyra 14-åringar väljer att konfirmera sig..Vinterläsningen är just nu populärast,men vi bygger upp vår lägerverksamhet med intresseinriktade läger.Nytt för år 2001-2002 är ”Jägarkonfirmand” i Åmsele;ett samarbete mellan Vindelns och Åmsele Församlingar,Åmsele Samhällsnämnd,Jägarförbundet och SLU(Statens Lantbruksuniversitet).Lägret är öppet för ungdomar från hela Sverige
Diakoni är omsorgen om medmänniskan.
Att bry sig om sin nästa i livets olika situationer.En viktig diakonal uppgift är mötet mellan människor.
Barnverksamheten handlar om att bygga för framtiden.Detta sett bäde ur individ- och församlingsperspektiv.Föräldrar,skola och dagis integreras på ett naturlig sätt i verksamheten.Undervisningen utgår från den kritna etiken och moralen.
I Åmsele träffas MinJu och Barntimmarna varje vecka i Församlingsgården under terminstid. En målsättning är att täcka upp alla åldersgrupper,
från spädbarn- till konfirmandålder.
Verksamheten får sin övergång i Familjeguds
tjänsterna som firas 5-6 gånger per år. Påskvandringarna når samtliga elever i kommunes årskurs 1-2. Sången och Musiken ger glädje åt människan och näring åt tron.
Vindeln och Åmsele Församlingar skapar genom musiken många mötesplatser inom och utom våra egna lokaler.Samarbete ock ekumenik befrämjas av det kyrkomusikaliska arbetet. Åmsele har kyrkokör,gospelkör samt flera solister vilka medverkar i gudstjänsterna. Församlingssången är variationsrik och omfattar både klassisk psalmsång och nyare taizésånger.”Kyrkan mitt i livet”
infoFörsamlingsgården:
0933-60013
infoKyrkanÅmsele:
0933-60064
infoKyrkoherde arbete
0933-61053
{short description of image}

Om Kyrkbygget

 


Kyrkbygget (Åmsele kapellförsamling)
Kyrkbygge fördes på tal 1860,men blev ej realitet förran 1872.Kyrkan invigdes 1874.
Byggmästaren som var från Roberts-
forstrakten,var en skicklig timmerman.
Prästgårdsbygget
Uppförd och invigd- inflyttningsklar 11 nov. 1920.
arkitekt D.Fryckberg,Lycksele.
Altartavlan
Målad av konstnären Leander Engström,en av
Sveriges mest kända expressionister.
Altartavlan som förestaller Jesu korsfästelse, målade han liggande i en ställning hängande från taket och kunde med hjälp av en handkorsett öppna och stänga handen.Detta blev hans
sista verk.
-Högsta punkt:Kyrktornet 24 meter.
-Sittplatser:500 personer.
-Första präst:komminister Filip Johnson(1918).

Utte kyrkan Cristus
Inne kyrkan Altar tavlan

 

Kvarnens historia

Kvarnen i Åmsele.
Kvarnen i Åmsele byggdes 1892.Den är mycket välbyggd och används ännu till malning av kreatursspannmål,men drivs numera elektrisk.
Åmsele kvarn startades av jordbrukare i Åmsele,Bjursele,Abborrträsk,Mårdsele,Holmträsk och andra närliggande byar.
Detta var en livsviktig åtgärd,enär att alla då var mycket beroende av att få mala sin säd,vilket då mest var korn.
Alla hushåll idkade då jordbruk i mindre eller större omfattning och alla ägde åtminstone en ko eller get.Livet var hårt på den tiden och alla skulle mest leva på vad jorden,skogen och jakten gav.
Som timmermän hade anlitats ett par skickliga byggare från södra länsdelen,dock fick alla i byarna hjälpa till med bygget,genom eget arbete eller genom virke till detsamma.
Kvarnen byggdes under 1890-talet och är en av de bästa bevarade inom vårt län.

 

Kraftverken i Åman

{short description of image}Vägbeskrivning.-Mitt i byn strax nedanför Kvarnen vid Åmans södra strand finner du det nedre kraftverket. Det övre vid Norforsen ligger ca två och en halv kilometer uppströms Åman.
1912 bildades Åmsele elektriska förening. Föreningen var en andelsförening och 200 andelar såldes till byborna för 50 kronor styck.
{short description of image}När elektriciteten kom till byn.-Under åren 1917-1918 byggde föreningen en kraftstation vid Åman. Byn kunde nu glädjas åt elektrisk belysning. Kraftverket stod dock stilla om natten, så nattetid var det mörkt i byn. Strömmen var också dyr så man fick spara på den. I början kostade 1 kwh en krona. 1940 sänktes priset till 5 öre sommartid och 40 öre vintertid. Som komplement till strömmen använde sig befolkningen av fotogen, karbid och stearin vilket det dock rådde brist på pga det första världskriget som pågick. Att strömmen var dyr berodde i början på det låga antalet abonnenter. Det finns en historia som berättar följande om det första kraftverksbygget i Åman; ”När det första kraftverket i Åman byggdes år 1917 var det svårt att få tag i koppartråd. För att lätta upp situationen samlade man ihop kopparkärl i gårdarna, pannor, ämbar, såar och och andra föremål som levererades i utbyte mot tråd. Länge mindes Åmseleborna hur husmödrarna protesterat inför hotet att mista sina bästa kopparkastruller .”
{short description of image}Behovet av el-ström växer.- Kraftverket brann ner till grunden år 1934. Genast byggdes ett nytt som användes till år 1940, då efterfrågan på el-ström hade vuxit så mycket att man var i behov av ett större kraftverk. Det nya kraftverket fick en så stor generatoreffekt. 200 kwt, att det kunde driva mindre industrier samt elektrifiera omkringliggande byar. 1949-1950 byggdes ytterligare ett kraftverk ca 2,5 kilometer uppströms Åman vid Norforsen och detta fick ett ännu större generatoreffekt. 360 kwt. Med åren ökade behovet av el-kraft och 1959-60 erhölls stödkraft från Statens Vattenfallsverk och den 1 oktober 1970 övertog Vattenfall all el-distribution i området. Vattenfall övertog linjenätet och Åmsele Elektriska som fortfarande ägde de två kraftverken sålde råström till Vattenfall.
{short description of image}Skellefteå Kraft.- Idag finns inte Åmsele Elektriska förening längre. 1984 såldes de båda kraftstationerna till Mittkraft AB och i mitten av 00-talet såldes de vidare till Skellefteå Kraft AB. Produktionen på de bägge stationerna, Åman och Norforsen, ligger tillsammans på omkring 1.5-3.5 miljoner kwh/år. Effekten är idag på den övre stationen 350 kw vid gynnsamma förhållanden och på den nedre på 145 kw. En person är anställd för skötsel av stationerna och i arbetet ingår bla att kontrollera vattennivåerna och sköta dammar och vallgrindar .

Källor:
Bunte, mil. (1982): Vindeln, En norrländsk kommuns ekonomiska utveckling 1800-1980.
Eklund Elsy: Lägerskola i Åmsele. Västerbottens skogsland. Kompendium.
Rimpi Bertil. Anställd vid Mittkraft/Skellefteå Kraft. Muntlig information.

Barnmorskehuset

Att föda barn förr i tiden var förenat med livsfara. Om barnmorskan hann komma fram tid var förutsättningarna större för en lyckad utgång – för både mor och barn. Det var därför viktigt att barnmorskans bostad låg så strategiskt till som möjligt. Av den anledningen uppfördes barnmorskehuset i Åmsele i början av 1890-talet.
Fastighetsägare i 35 byar bidrog till virke och kontanter.
Fröken Glas, som tillträtt barnmorsketjänsten 1886, forsatte att vara inneboende på ett av byns hemman trots att huset stod klart.
Hennes efterträdare var alla gifta och hade egna gårdar. Däremot har mjölnare och skomakare bott i huset.
Byggnaden ägs nu av Åmsele byamän.”Barnmorskehuset” renoverades 1994 inom ramen för Byggnadsvård i Riksintressemiljöer i Länsstyrelsens regi.